The Pros and Cons of Making a Living From Poker

ผู้ชนะการประชุมสุดยอด WSOP ประจำปี 2018
February 16, 2021 0 Comments


If you enjoy poker, making a living from playing this game seems like living the dream.

Do something you love, and it will never feel like work.

But, before you go all in, you should be aware of all of the pros and cons that come with playing poker for a living.
If you’re considering getting more serious about your potential poker career, here are some of the most prominent advantages and disadvantages that come with being a professional poker player.
The Advantages of Playing Poker for a Living
You Own Your Own Time
If you’re playing poker for a living, you’re effectively choosing your work hours. Being your own boss, especially in a career path such as this, means that you’re entirely free to tailor your own time and make the best of every day.
The hassle of working night shifts or waking up early every morning to drive to work won’t be a problem if you gown down this road.

Your “offices” are the online poker tables and live poker tournaments you choose to participate in.

Just keep in mind that you must maintain great discipline in such a job, as not to lose yourself in the flexibility and freedom of your own time.
No Salary Ceiling
The biggest reason most poker players want to go professional is the unlimited profit available for those who dare to claim it.
Although money shouldn’t be your primary motivator, it’s hard not to think about the multi-million prizes at the biggest poker tournaments in the world.
Even if you are just starting out playing online on real money poker sites, there are still countless options with prizes significantly more extensive than what most working people can earn in their day jobs.

Plus, the best part about this is that there’s no salary ceiling on how much you can bring home each month.
Living and Traveling Anywhere in the World
Another great advantage of playing poker for a living is that you can experience the feeling of always being on vacation while traveling for work and making money in the process.
If you plan on becoming a full-time poker player, you can look forward to frequently traveling to some of the biggest and most exciting cities in the world.

From Las Vegas and London to Barcelona and Monaco, you make your own schedule as packed or free as you wish.

Moreover, as a professional poker player, you have unlimited freedom in choosing a location where you want to settle down.
If you want to make your home in a sunny and warm place, you can select a popular poker destination such as the Caribbean.
This will allow you to enjoy endless summers while still being very close to some of the most popular and rewarding poker tournaments.
The Disadvantages of Playing Poker for a Living
No Guaranteed Income
The most significant benefit of a day job is that you know exactly how much money you’re earning every month.

When you switch up your day job for a professional poker career, this safety net disappears.

While it’s true that you’ll be able to win massive amounts of money potentially, there’s no telling when or even if this will come.
Instability of income is a typical tradeoff in many careers that offer a higher profit ceiling.
If you like playing it safe and can’t risk running a negative balance for a few weeks or months, pursuing a career in Texas Hold’em probably isn’t the best way to go.

That said, if you’re ready to accept the swings and have the mindset to handle the pressure of unstable earnings, you can turn this disadvantage into your advantage.
The Road to Success Can be Arduous
Watching Daniel Negreanu toy with his opponents makes it seem almost effortless. But, most of us forget that we’re watching the end result of years of studying the game and the psychology of their competitors.

All professional poker players have experienced great highs and lows throughout their long journey.

Don’t go into it thinking that it’s going a smooth ride all of the time. Confidence is a must-have, but you should continuously work on your skills to back this up.
Of course, some players have achieved great success in their first few years of playing the game, but these are outliers.
If you’re aiming to make poker your lifetime career, you need to arm yourself with patience and always remember that you’re in it for the long run, and variance will catch up with you eventually.
Stable Budget Needed to Start
Although poker offers you the opportunity to win a lot of money, you also need to have adequate starting capital before you even consider devoting all of your attention to the game.
The lack of money is one of the more significant reasons why most players don’t commit to playing poker professionally.
For many players, it can take years before they can get to a consistent level of winning in poker. If you don’t have the capital to start or a stable day job to cover your poker losses, you can quickly grow tired of the stress and grind.
It’s crucial to remember that success isn’t guaranteed and that you should never risk the money you can’t afford to lose. Learning good bankroll management is a must!

Are you Ready to Become a Professional Poker Player?
The hard truth is that not everyone is cut out to be a world-class poker player. But, with enough patience and work, you can make a great living from playing poker.
This is because, ultimately, the pros heavily outweigh the cons, and most players who truly commit to studying and learning the game can succeed in it.

If you’re passionate about poker and ready to put your energy into it, nothing is stopping you from making a career out of it.

To get some help on your path, check out the best poker training sites out there, as you’ll find plenty of great resources here.

คาสิโน ออนไลน์888
ทางเข้า คาสิโน
คาสิโน 1688
คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต

Casino Etiquette: The Do’s & Don’ts When Playing at a Casino

Best Shows to Stream
February 15, 2021 0 Comments


Whether you are playing in your home town or you’re on the Las Vegas Strip, there are many different rules that you need to follow when playing at a land-based casino.
The proper casino etiquette is an expectation of how people should behave when in a casino environment. But not everyone is aware of all the rules, especially if they have never played at a casino before.

The main thing you need to always keep in mind is this: while you’re there to have a good time, so is everyone else.

It doesn’t matter if you’ve popped around to play a few hands of Texas Hold’em, want to try your luck playing some slots, or are in a mood to test your skills and fortune at live tables.
You must stay respectful of others at all times, including other patrons and the casino staff alike.
It’s not always easy to keep your cool at a casino, especially if you’re having a bad day, but knowing the limits will ensure a much better experience for you in the long run.
After all, casinos are much likelier to treat you well if you’re a good guest overall, not just in terms of money you leave at the tables.
One thing that you don’t have to worry about, even if it’s your first time in a live casino, is the games. If you’d played online before, you’ll have no problems finding your way around, as most games you’ll find at brick and mortar casinos are also available at some of the best live online casino websites.
Beyond that, here are some of the most important do’s and don’ts of live casino gambling.
The Do’s of Casino Etiquette
 If you’re planning a visit to a live casino, there are a few things that are considered common courtesy at most venues. These are some of the most important ones.
DO – Wear the appropriate attire
The proper dress code for your time at a casino really depends on the establishment you are playing at. While there are casinos with a casual dress policy, those that require formal wear will only allow you in if you have followed their dressing code.

You can avoid the inconvenience of having to go back home to change if you take some time to learn about the casino’s dress code and rules before visiting.

Even if there are no strict rules in place, you go to a casino wearing a tracksuit and flip-flops. They may let you in (don’t try with flip-flops, though), but you’ll probably stick out like a sore thumb, especially if it’s an actual casino and not just a slots joint.

DO – Be Friendly to Dealers & Other Players
You don’t have to be the Mr. Sociable while gambling, and you most certainly don’t want to annoy people who don’t want to be annoyed while playing. But you shouldn’t be rude, either, and especially towards dealers and waiting staff.

Many players develop animosity of sorts towards dealers over the years, as if somehow they are to be blamed for their losses.

The fact is, these women and men are just doing their job, and you’re wrong in thinking they love to see players lose. In most casinos, the exact opposite is true, as winning players leave tips and are, in general, easier to work with.

It’s okay to have some banter and complain a bit if you’re losing – it’s only natural, and everyone working in a casino is already accustomed to that. However, try to keep it friendly and don’t escalate things unnecessarily.
DO – Try to Understand the Rules Before You Play
Although some dealers or players might be patient enough to explain roulette or blackjack rules, it’s better to know them before sitting down to play.
When other experienced players are waiting, it’s not good casino etiquette to join a game when you don’t know the rules. Most game rules you can learn to play at home before going to a casino.

Sometimes it’s also a good idea to stand on the sidelines for a while to figure out how the game works first.

When doing this, though, make sure you keep your distance from the players, especially if you notice someone isn’t too happy about having a lurker over their shoulder. Some players will happily let you watch and even explain things to you, but if they shoot you a dirty look or ask you to move, move along or join the action.

DO – Turn Down Ring Tones on Your Phone
You are usually allowed to carry your mobile phone into a casino, but you should turn the sound down a bit, especially if you’re planning to play table games.
Using your phone isn’t polite when playing at live tables and can distract others. Noise from mobile phone ringtones can affect concentration levels and cause others to make errors and ruin the game.
Some casinos may even ask you to turn your mobile off to ensure no distractions, although this is quite uncommon.
Casino Etiquette Don’ts
 Unlike things you’re supposed to do in a casino, things you shouldn’t do are much more serious, and not sticking to these guidelines could get you in trouble and even lead to a ban.
DON’T – Have bad table manners
If you are at a table to observe or support a friend, don’t sit at the table because the seats are for players only. You can stay behind the table and wait until you are ready to play.

If you are in a game, it’s also important to only touch your own cards and never anyone else’s or the dealer’s deck.

Once chips are in play, they also shouldn’t be touched. When bets are in, you cannot change your mind at the last minute as you could be accused of cheating.

Most venues will give you a pass if this happens once or twice, and it’s clear that you’re a new player. But repeated offenses of this type, especially in regards to messing with other people’s cards and chips, can be a reason for a ban.
DON’T – Chase Your Losses
Whether you are gambling at a land-based casino or online, it’s important to always gamble responsibly. A part of gambling responsibly involves only betting what you can afford and knowing when it’s time to stop.

Set yourself a money limit and walk away if you are having some bad luck at the tables.

If you need some help to control your gambling, the Gambling Commission has a list of useful organizations and services available in the UK and worldwide.
DON’T – Interrupt the Dealer or Other Players
You can ask the dealer a question or two, but don’t use them as your instructor. Constantly talking to the dealer can affect the concentration of other players and may affect their decisions.

It’s important to be mindful and respectful of other players at the table, so having discussions in the middle of the play is usually a big no as well.

Many players will be busy concentrating on their next move. It’s also crucial to never discuss hands or strategy when playing, especially with strangers who probably don’t care for your advice in the heat of the moment.
DON’T – Ask for Money From or Give Money to Strangers
While this isn’t something most people would do, it’s not uncommon to have someone walk up to you in a casino and ask to “borrow” some money from you.

This may give you a feeling that this is acceptable behavior in a casino setting, but don’t be fooled.

Casinos don’t condone this, and they’ll frequently ban players who make it a habit of asking strangers for money.
In line with this, don’t give any money to gamblers who come up to you to ask you for a “small loan” right after they saw you win big. They’ll make up stories and come up with all sorts of promises, but once you give them money, consider it gone. You’ll never hear from them again.
Now that you know a bit more about casino etiquette, perhaps you’d be interested in learning the rules of Ultimate Texas Hold’em, one of the most popular house-banked poker variations around.

คาสิโน ออนไลน์888
ทางเข้า คาสิโน
คาสิโน 1688
คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต

Daniel Negreanu Reacts to Hellmuth’s Criticism, Challenges Poker Brat to HU Duel

Best Shows to Stream
February 14, 2021 0 Comments


The recently concluded grudge match between Daniel Negreanu and Doug Polk created a lot of stir in the poker community and gave everyone hours’ worth of great, high stakes entertainment.
Polk came into the match as the favorite and walked away the winner after 25,000 hands, banking $1.2 million for his victory.
In the days following the conclusion of the HU challenge, many players shared their views of the match, among others Phil Hellmuth.
Hellmuth was supporting Negreanu from the get-go, but he wasn’t too happy about the final result and in a recent interview, the Poker Brat openly stated he was disappointed by the Canadian’s performance.

The short, two-minute segment, didn’t go unnoticed by Negreanu, who responded by challenging Hellmuth to a heads up match under his terms.
DNegs Quick to Respond to Phil’s Jab
Helllmuth’s short statement about Negreanu’s play also included not so thinly veiled brag about his own poker skills.
The way Phil explains it, Negreanu’s coaching team was recommended by him as he recognized them as very good and capable players.

However, Phil sent them Daniel’s way because they didn’t have much to teach him?

It seems Hellmuth is trying to suggest that he already knows everything Negreanu has spent months trying to learn and Polk spent years studying.
Daniel wasted no time responding to Phil, challenging him to a heads up match under any terms he wanted: live or online and for whatever number of hands he wanted to play.

It goes without saying that the poker community was thrilled to see the Canadian’s reaction, but will Hellmuth go for it?
Will There Be a Hellmuth vs. Negreanu HU Match?
Phil Hellmuth is known as an outspoken player who holds his own skills in very high regard. The whole Poker Brat attitude has been a part of his persona for years and helped him build a brand around his name.
But, facing an open challenge by Negreanu, what are the odds of Phil actually accepting?

Personally, I don’t think they are very high at all.

While Hellmuth loves to talk the talk, he’s not very likely to walk the walk in the situation where he must know he’s a big underdog. Even if the two had equal skills before the Negreanu – Polk challenge, Daniel has put in countless hours studying HU play and GTO.
DNegs was going into the grudge match against the odds and for that alone, he earned some respect from the community and from Polk himself.
At this moment in time, the skill gap in the particular format between Negreanu and Hellmuth could be even wider than it was between DNegs and Polk when the grudge match was announced.

Even Polk said after the match that he wouldn’t be as thrilled to play Negreanu again as he felt Daniel has improved a lot over the months of the challenge.
The Canadian would probably jump at the opportunity to play some one-on-one poker with the Poker Brat and put his newly found skills (that he paid dearly to acquire) to good use. Plus, the skirmish would likely be just as popular (if not more) as the original grudge match.
One Is Allowed to Dream
In the same video included earlier, Hellmuth boasted his heads-up skills, claiming he’d won 29 of his last 30 HU matches.
This is technically right, but these were all short battles, featuring no more than a few hundred poker hands.

In a prolonged match that would last 10,000+ hands, DNegs would have to be a clear favorite, just like Polk was against the Canadian.

And, to be completely honest, it seems really farfetched that the Poker Brat would accept to play Negreanu in this format. If anything, he might be up for a few hundred poker hands, which is far too small of a sample size to determine who the better player is.
One is allowed to hope, though.
If Hellmuth and Negreanu were somehow to come to an agreement for an actual, proper heads up match that would include the kind of coverage that we saw in the earlier challenge, it would be a real treat for the fans.
Both DNegs and Phil are in the group of the most popular poker players alive and their “grudge” match would attract hundreds of thousands of eyeballs.
Is it likely to happen? No, absolutely not – but we sure as hell root for it! And, if the match were to happen, who would you bet on and what odds do you think would be fair?

คาสิโน ออนไลน์888
ทางเข้า คาสิโน
คาสิโน 1688
คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต

Poker Rebuy Tournament Strategy – Get Most Out of Your Chips

Hangover Festa 2020 วันที่ 2
February 14, 2021 0 Comments


Rebuy poker tournaments used to be quite popular in the past when they were the only real alternative to freezeout poker events. Unlike freezeout MTTs, rebuy poker tournaments allow you to buy more chips when you lose your chips. So, there are some interesting strategic adjustments required if you want to excel in this particular format. This article will provide you with a host of valuable tips on how to play rebuy MTTs for optimal results. While you don’t need to deviate too much from a solid and sound MTT poker strategy to do well in rebuys, there are certain aspects you’ll need to pay attention to and understand to successfully implement required tweaks. What Are Rebuy Poker Tournaments? First of all, if you’re new to this format, it’s important to understand what makes this format unique and different from, say, re-entry events. There are several defining aspects that make rebuy MTTs different from any other format, namely: If you bust during the rebuy period, you can simply buy more chips. You can usually buy more chips if you fall below the starting stack. You can usually buy 2x the starting stack. You often have an option for an add-on after the rebuy period. In practice, let’s say everyone starts the tournament with 5,000 in chips. In most rebuys, you can immediately buy 5,000 more, usually for the buy-in’s original price. If you lose your entire stack, you can buy just one stack (5,000), or you can immediately go for two (10,000). What differentiates poker rebuy events from re-entry MTTs is that you don’t have to pay additional rake every time, and you don’t have to move tables. You can buy chips on the spot and keep playing. In fact, you can only buy poker chips on the spot when you bust. You can’t get up and leave and buy back in once the rebuy period is about to close. You either do it immediately after losing the stack, or you’re out. Importance of Add-ons in Rebuy Tournaments Before moving on to the actual strategy, another aspect of rebuy tournaments needs to be discussed and explained, the add-on. At the end of the rebuy period, regardless of how long it may last, you will usually have an option to buy an add-on. For the price of buy-in, you will be able to get extra chips in your stack, usually at least two times the starting stack, but sometimes it can be even more. Many players make the mistake of being too cheap when it comes to buying add-ons. The fact of the matter is, you should almost always buy these extra chips, even if you have a seemingly big stack. You shouldn’t be thinking along the lines of saving that one buy-in if you decide to play rebuy poker tournaments, especially if you have good bankroll management. Those additional chips can make the difference between busting in a hand later on or still having chips to play on. Like in all tournaments, your first goal is to make money. The second is to build a big stack that can help take you to the final table. In both cases, those add-on chips are extremely valuable. Your chips are your tools in MTTs, and you want to have as many of them available as you can. If you have a ridiculous stack and the add-on would only constitute like 1% or 2% of it, I guess you can pass on it, but otherwise, I think you should always go for an add-on. Poker Rebuy Strategy by Phases With these technicalities out of the way, it’s time to dig into some actual strategic considerations. The best way to do this is to break the tournament into three main stages and see how you can adjust your play and poker hand ranges. The Rebuy Stage: Wild & Crazy Action Even in high stakes rebuy MTTs, the first few levels of a tournament can be really insane. Since you can’t really bust, many players take the high variance approach to put themselves in marginal or even –EV spots to build a big stack. Approaching rebuy poker tournaments in this way is fun but not necessarily most profitable. When everyone else is gambling it up, you should actually tighten up to play fewer poker hands and wait for good spots. You should get plenty of these during the first few levels as people will look for any excuse to get their chips in the middle. Straight draws, flush draws, and whatever else you can think of will somehow be good enough to play for stacks. The best adjustment you can make is to stay patient and wait for big hands. When you do pick up big hands, either preflop or on the flop, you want to bet big, raise, and re-raise. For example, say you pick up pocket Kings. In a regular tournament, you may want to try and be tricky to get someone to give you action, but you don’t need to do this in a rebuy poker MTT. Someone will almost always give you action anyways, and you don’t want six people seeing the flop. If there is a raise in front of you, make a big 3-bet and try to get as many chips in the middle while you are pretty confident you’re ahead. Similarly, if you have a big hand on the flop, like a set or top two pair, push hard. People will go against the odds to try and complete their draws, so make sure to charge them properly. Nobody’s folding a flush draw in a rebuy tournament, promise. Middle Stages of a Poker Rebuy Tournament The middle stage of rebuy poker MTT begins after the rebuy phase is over and players have bought their add-ons. At this point, the tournament begins a regular freezeout as you no longer have an option to buy more chips. Your strategy for the middle phase will mostly depend on your stack size. The good thing about rebuy tournaments is that you should never be super-short as you always have an add-on to boost your chip count a bit. Of course, this isn’t the rule, as you can be around the starting stack when the break comes, and buying the add-on might put you at around a 15 – 20 big blind mark. If you’re on a short stack, look for chances to double up. With a middling stack, you can pay more attention to poker positions and try to steal some pots along the way to keep you hovering until your big opportunity comes. One thing you should keep in mind, though, especially during the first couple of levels after the break, is that not all players will make the mental transition. Some will still play the same strategy they used during the rebuy period, i.e., playing extremely loose and aggressive with marginal hands. Keep an eye out for these players, as they are your best opportunity to get your chips in the middle in a great spot. Final Stages of a Rebuy Poker MTT As you get closer to the final table, you will have to pay attention to two things. The first one is, obviously, ICM. The second one is continuing to build your stack for the final table. Like in all tournaments, as you get deeper and the field gets smaller, those pay jumps will become increasingly better. So, you will have to do some calculations to figure out certain spots, as there is more to it than just direct odds. To find out more about ICM, check out this article as it will help you a lot in rebuy tournaments and MTTs in general. At the same time, you want to keep building your stack. The bulk of the money is at the final table, especially in the first few spots. This is your ultimate goal, and some players will even make deliberate ICM mistakes to try and make a dominant stack. Where rebuys differ from freezeouts in late stages is that you’ll often play deeper. Because of all the extra chips pumped in during the rebuy period, the average stack will usually be somewhat bigger than in a standard MTT. While knowing your push-fold ranges is still important, you’ll also need to get comfortable playing some trickier spots on the flop and after, with the added pressure of ICM and the final table looming. Pros of Poker Rebuy Tournaments There are several great things about rebuy tournaments, which you need to know about if you’re considering this format. In several aspects, they’re simply better than freezeout MTTs, and that’s just the fact. Bigger Prize Pools The first and the most obvious advantage of rebuy MTTs is that prize pools will generally be bigger than for the same buy-in level of freezeouts. All the rebuys and add-ons quickly add up, especially from those players who don’t care about how much they spend and just want to make a big stack. Lower Level of Play Even good players tend to get carried away in poker rebuy events and make suboptimal decisions looking to stack up. Additionally, this format attracts gamblers who love the rush and adrenaline. Knowing they can’t bust, they will splash around like crazy, which makes your job that much easier. Mistakes & Bad Beats Aren’t as Punishing Busting out of a tournament sucks, and it will always suck, no matter how long you’ve been around. Rebuys aren’t as painful because if you suffer a bad beat or make a bad read, you can buy more chips and jump straight back in. It will cost you some more money, but at least you aren’t headed for the rail. Rebuy Poker MTTs Cons Of course, rebuy events have their “dark” side as well. They definitely aren’t everyone’s cup of tea. Keep these cons in mind when weighing your options. Much Bigger Variance You probably know that the variance in tournaments is brutal. Any MTT player will tell you that you can go on long and painful runs where you don’t make a significant score for dozens and even hundreds of tournaments. In rebuys, the variance can be even harsher because there is more gambling involved. You’ll have to deal with some really ugly and weird beats, and just how it is. The thing is, those times that you do build a huge stack and win a tournament, it’s still just one tournament. You don’t get bonus points for having a huge stack throughout the event. Rebuy MTTs Are More Bankroll Intensive If you want to play rebuy poker tournaments, you’ll need a bigger bankroll than you’d need for freezeouts at the same level. This is pretty self-explanatory. Even if you only bought one bullet each time and an add-on, you’re still paying twice as much. You Need More Self-control While it sucks to bust out of a tournament, once you do bust out, that’s it. You can no longer make your situation worse. You’ll have some time to cool off and calm down before you sit down to play again. In rebuys, things can get out of control quickly. After a few bad beats, you might start feeling like you’re “due” and throwing your chips left and right to win some big pots. Before you know it, you’ll be in for a bunch of buy-ins without much to show for it. Rebuy Poker Tournaments: Yay or Nay? So, to sum things up, are rebuy tournaments a good way to go about building your bankroll and making money out of poker? Absolutely! In many ways, rebuy poker MTTs are great as they aren’t as challenging, especially at lower buy-in levels, and you’ll be able to get to later stages quite frequently with a big stack. As long as you can adjust to the rebuy environment following tips from this article, you should be posting good results. On the flip side, this format can be quite heavy on your bankroll, and it will require you to stay cool-headed and not get carried away. Otherwise, you’ll start making the very mistakes that make this format so profitable in the first place. That said, you can always join a poker training site and up your game to the next level. If you do decide to give rebuy poker tournaments a go, here are the final few tips to take away: Play tight during the rebuy stage and wait for your opponents to make mistakes. Play your big hands fast and try to get tricky – it’s unnecessary & can be counterproductive. You should almost always take an add-on. Once the rebuy period is over, look for the players who are still in the “rebuy mode.” Don’t forget about the importance of ICM and making those pay jumps.

คาสิโน ออนไลน์888
ทางเข้า คาสิโน
คาสิโน 1688
คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเกมค้าปลีกทั่วไป

ผู้ชนะการประชุมสุดยอด WSOP ประจำปี 2018
February 13, 2021 0 Comments


หากคุณยังใหม่กับการพนันออนไลน์การเริ่มต้นถือเป็นความท้าทายที่มีตัวเลือกมากมาย แต่คุณสามารถไว้วางใจเราที่ทำงานมาหลายปีเพื่อช่วยคุณค้นหาและเลือกประเภทเกมคาสิโนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในบทความสั้น ๆ แต่มีรายละเอียดเราจะพูดถึงทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเกมการตลาดทันที ซึ่งรวมถึงข้อดีข้อเสียตลอดจนประเภทของเกมที่คุณสามารถขายทางออนไลน์ได้ เกมขายคืออะไร? ตามความหมายของชื่อเกมถ่ายทอดสดคือเกมที่คุณเล่นกับตัวแทนจำหน่ายจริงแทนที่จะเป็นคอมพิวเตอร์ ตัวเลือกเหล่านี้ไม่มีในเกมจริงเช่น Texas Hold’em หรือ PLO แต่คุณจะพบกับเกมที่ใช้ธนาคารเกือบทุกเกมที่คุณนึกถึง การพนันสดเป็นองค์ประกอบเฉพาะของอุตสาหกรรมการพนัน ประกอบด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายเช่นดีลเลอร์จริงโต๊ะคาสิโนจริงเทคโนโลยีล้ำสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกคาสิโนที่ให้การเข้าถึงคาสิโนผ่านหน้าต่างของคุณ ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคาสิโนแบบดั้งเดิมตัวเลือกคาสิโนออนไลน์และเกมการซื้อขายแบบสดคือการรวมองค์ประกอบทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่คุณจะไม่พบที่อื่น ด้วยเกมคาสิโนสดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ผู้เล่นหลายคนยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความยุติธรรมของพวกเขา ที่กล่าวว่าความสงสัยดังกล่าวไม่มีมูลความจริงเนื่องจากคุณไม่มีอะไรต้องกลัวจากการเล่นตารางการซื้อขายสด เช่นเดียวกับไซต์อิฐและปูนคาสิโนออนไลน์ยังมีใบอนุญาตเกมและทดสอบบ่อยๆเพื่อให้แน่ใจว่าเกมของพวกเขาเสนอโอกาส แม้ว่าเจ้ามืออาจไม่เห็นคุณหรือผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่โต๊ะ แต่คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจ้ามือกำลังทำสมาธิและทำไพ่โยนลูกบอลรูเล็ตและอื่น ๆ ข้อดีและข้อเสียของตัวแทนจำหน่ายลูกค้าเครื่องเทคโนโลยีในชีวิตจริงยังค่อนข้างใหม่และด้วยเหตุนี้จึงมาพร้อมกับข้อดีและข้อเสียที่ไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับความหลากหลายของเกมคาสิโน แม้ว่ากฎของเกมจะเหมือนกัน แต่สภาพแวดล้อมก็แตกต่างกันทำให้เกิดความยากลำบากในการเล่น ด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องรู้ข้อดีข้อเสียก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมไม่ว่าคุณจะชอบโป๊กเกอร์คาสิโนบาคาร่าหรือกีฬาอื่น ๆ ข้อดีของเกมการซื้อขายสดเราเริ่มต้นด้วยข้อดีของเกมคาสิโนรุ่นแรกเพราะมีมากกว่าข้อเสีย เทคโนโลยีคาสิโนสดเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีข้อดีดังต่อไปนี้: กิจกรรมการซื้อขายในชีวิตจริง – เกมคาสิโนสดช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับโอกาสที่จะได้พบกับตัวแทนจำหน่ายตัวจริงจากเขตความสะดวกสบายของคุณ นี่เป็นโอกาสที่สำคัญมากสำหรับเครื่องเล่นเกมที่มีการพนันทุกประเภทซึ่งคุณรู้สึกเหมือนอยู่ในคาสิโนที่ไม่มีอยู่จริง ความเสถียรและความพร้อมใช้งาน – คาสิโนผู้ค้าสดพร้อมให้บริการอยู่เสมอและคุณสามารถค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้เดสก์ท็อปแล็ปท็อปหรือมือถือสิ่งที่คุณต้องมีคือการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและคุณสามารถพกพาประสบการณ์การเล่นเกมของคุณไปได้ ไม่มีเวลารอ – เมื่อคุณเข้าสู่คาสิโนบนพื้นดินคุณจะไม่มีพื้นที่ว่างที่โต๊ะรอ บางครั้งมีผู้เล่นจำนวนมากและคุณต้องรอให้ถึงตาคุณ เมื่อคุณเล่นเกมคาสิโนออนไลน์คุณจะไม่มีปัญหามากเท่ากับการเล่นฟรี ข้อเสียของเกมคาสิโนดีลเลอร์สดเกมคาสิโนไม่ต้องสงสัยเสนอรายการข้อดีข้อเสียเมื่อเทียบกับวิธีการที่คาสิโนมี แต่เช่นเดียวกับการพนันรูปแบบอื่น ๆ เกมคาสิโนมีส่วนแบ่งของข้อเสีย ลองมาดูสิ่งที่พบบ่อยที่สุด: มักจะเล็กน้อย – เมื่อคุณเล่นเกมคาสิโนกับผู้เล่นคนอื่นคุณมักจะมีส่วนร่วมกับผู้ที่เคลื่อนไหวช้า เห็นได้ชัดว่ามีการ จำกัด ระยะเวลาที่ผู้เล่นจะต้องดำเนินการ อย่างไรก็ตามอาจเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดหากเกิดขึ้นบ่อยครั้งในที่เดียวกัน ปัญหาทางเทคนิค – แม้ว่าคุณจะมีอุปกรณ์ที่ทรงพลังและการเชื่อมต่อ 4G ที่เสถียร แต่คุณก็ยังสามารถเผชิญกับความท้าทายได้เป็นครั้งคราว เนื่องจากเกมดังกล่าวมาจากสตูดิโอโดยเฉพาะผ่านลิงก์วิดีโอจึงอาจเกิดปัญหาเช่นการเชื่อมต่อที่ไม่คาดคิดในบางครั้ง การพนันต้นทุนต่ำ – เมื่อเทียบกับตัวเลือกอิเล็กทรอนิกส์เกมคาสิโนมีให้เดิมพันมากกว่า สาเหตุหลักมาจากการที่สตูดิโอคาสิโนที่มีผู้ขายจริงมีราคาแพงกว่าเกมคาสิโนออนไลน์ ด้วยราคาที่ดีเกมคาสิโนสดไม่เหมาะสำหรับทุกคนและไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้น เกมคาสิโน Casino Live ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่เปิดตัวในช่วงกลางทศวรรษ 2000 ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ชั้นนำใน บริษัท เหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเกมคาสิโนยอดนิยมบนร้านค้าปลีกออนไลน์ เกมบางเกมที่คุณคาดว่าจะชนะในคาสิโนสด ได้แก่ : แบล็คแจ็คบาคาร่ารูเล็ตโป๊กเกอร์ (มักจะเป็นคาสิโนโฮลด์เอ็ม) ด้วยคำแนะนำข้างต้นควรสังเกตว่าไม่ใช่ทุกเกมคาสิโนที่เหมือนกัน ประเภทของประสบการณ์ที่คุณพบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แน่นอนว่าคุณควรใส่ใจกับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ให้เกมปัจจุบันที่คุณต้องการเล่น บริษัท ซอฟต์แวร์คาสิโนบางแห่งไม่เหมือนกันเนื่องจากบาง บริษัท สามารถผลิตเนื้อหาสดได้ดีกว่า บริษัท อื่น ๆ บริษัท ซอฟต์แวร์คาสิโนที่ดีที่สุดที่มองหาคือ Evolution Gaming, NetEnt และ Playtech คุณต้องการสร้าง Game of Thrones หรือไม่? เกมพนันสดเป็นกลยุทธ์ในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมการพนันอย่างไม่ต้องสงสัย มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเล่นในคาสิโนแบบมีอิฐและปูนพร้อมตัวเลือกในการเพิ่มสัมผัสที่บ้านของคุณหรือไปที่ใดก็ได้เพื่อเล่นเกมโปรดของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงโบนัสส่งเสริมการขายมากมายที่มีอยู่ในการพนันออนไลน์ ในท้ายที่สุดทางเลือกก็เป็นของคุณที่จะทำ จำข้อดีข้อเสียที่เราแบ่งปันกับคุณข้างต้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยึดมั่นในตัวเลือกของเราว่าใครขายซอฟต์แวร์ เราขอแนะนำให้คุณลองเล่นเกมคาสิโนสดหากคุณไม่เคยเล่นมาก่อน ไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นเกมอะไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือคุณจะชนะลอตเตอรีอย่างแน่นอน

คาสิโน ออนไลน์888
ทางเข้า คาสิโน
คาสิโน 1688
คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต

วิธีเลือกเกมคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นชาวออสเตรเลีย

เคล็ดลับสำคัญสามประการในการเล่นโป๊กเกอร์แคริบเบียน
February 12, 2021 0 Comments


คาสิโนออนไลน์เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลกและออสเตรเลียก็เป็นงานอดิเรกเช่นกัน ในทางตรงกันข้ามชาวออสซี่ชอบเล่นการพนันออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการชมภาพยนตร์หรือที่พวกเขาเรียกพวกเขาว่าโบกี้ ไม่มีทางเลือกสำหรับผู้เล่นจาก Down Under เนื่องจากสถานประกอบการพนันทุกแห่งยินดีที่จะดำเนินการ ด้วยตัวเลือกมากมายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรู้ว่าควรเลือกตัวเลือกใด ในบทความนี้เราจะพยายามให้คำแนะนำและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรับคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นชาวออสเตรเลียและรับประโยชน์สูงสุดจากเงินของคุณ การค้นหานักพนันที่ดีที่สุดอาจเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ก็คุ้มค่าเพราะคุณสามารถรับโบนัสที่ดีกว่าโปรโมชั่นที่สนุกกว่าถอนได้เร็วขึ้นและทั้งหมดนี้เป็นโอกาสที่ดีกว่าในเกม การพนันออนไลน์ในออสเตรเลียบทสรุปการพนันทุกชนิดเป็นที่นิยมมากในออสเตรเลีย จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเกม Texas Hold’em ชาวออสซี่ชอบที่จะลองเสี่ยงโชคและดูว่าพวกเขาจะก้าวหน้าได้หรือไม่ ประเทศเดียวในโลกที่มีสัญญาเต็มรูปแบบมี บริษัท การพนันที่ทันสมัยที่สุดในโลก มากกว่า 80% ของผู้ใหญ่ชาวออสเตรเลียทั้งหมดมีส่วนร่วมในการพนันบางรูปแบบ ชาวออสเตรเลียมักพูดติดตลกว่าเราเป็นชาติขี้เล่นเพราะนั่นคือสิ่งที่บรรพบุรุษของเราสามารถทำได้บนเรือเมื่อพวกเขาเดินทางไปออสเตรเลียจากยุโรป? ตามสถิติชาวออสเตรเลียใช้เงินกับการพนันต่อหัวมากกว่าพลเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ ประมาณ 1,200 เหรียญต่อปี 1,020 เหรียญไปที่คาสิโนและเครื่องสล็อต รายได้รัฐบาลสูงสุด 12% ขึ้นอยู่กับรัฐมาจากภาษี บริษัท พนัน นี่เป็นอัตราที่สูงที่สุดในบรรดาประเทศที่มีรายได้สูง คุณจะเลือกคาสิโนออสเตรเลียที่ดีที่สุดได้อย่างไร? ตลาดออนไลน์ในออสเตรเลียยังเล็กมาก แต่เติบโตเร็วมาก สำหรับการพนันที่ดีที่สุดในออสเตรเลียอย่าลังเลที่จะตรวจสอบหนึ่งในคาสิโนในรายการหรือเยี่ยมชม spin-paradise.com เพื่อดูแนวคิดเพิ่มเติม ผู้เล่น Baocasino ชาวออสเตรเลียสามารถรับค่าขนส่งฟรีทุกสัปดาห์ พวกเขาให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็วผ่านการแชทสดและมอบโอกาสที่สนุกที่สุดในเกม คำติชมของผู้ใช้ยังขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมคำขอประจำวันตลอดทั้งสัปดาห์ ในท้ายที่สุดข้อดีเหล่านี้เมื่อรวมกับคุณสมบัติ SSL ที่มีความปลอดภัยสูงก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสนุกสนาน PlayAmo Casino PlayAmo เป็นการผสมผสานที่ดีที่สุดและหลากหลายที่สุดเนื่องจากตัวเลือกเกมคอนโซลที่น่าตื่นเต้นซึ่งรวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของ Evolution Gaming และ NetEnt ในออสเตรเลียการเริ่มเล่นเป็นเรื่องง่ายด้วยการฝากเงิน 10 AUD และที่ PlayAmo Casino ผู้เล่นสามารถขอส่วนลดได้เพียง $ 20 ข่าวดีก็คือระยะเวลาการจ่ายเงินอาจนานถึง 12 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านักพนันชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ นอกเหนือจากสล็อตซึ่งมีให้บริการอย่างกว้างขวางแล้วผู้ให้บริการยังมีคอมพิวเตอร์และเกมบนโต๊ะที่หลากหลายเช่นแบล็คแจ็ครูเล็ตและปายโกวโป๊กเกอร์เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเลือกได้ด้วยตนเองและสนุกกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำในเกมเช่น พวกเขาชอบ คาสิโน El Royale Casino El Royale Casino เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เล่นชาวออสเตรเลียซึ่งนำเสนอเกมที่มั่นคงและแพลตฟอร์มเกมที่ทันสมัยมากมาย อย่างไรก็ตามข้อเสียคือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการปล่อยคือ 150 เหรียญซึ่งดีกว่าคาสิโนอื่น ๆ ในออสเตรเลียมากซึ่งทำให้ตัวแทนไม่น่าสนใจสำหรับแฮ็กเกอร์ทั่วไป ในทางกลับกันผู้ที่เคยเล่นในราคาที่สูงกว่าจะไม่มีปัญหากับเรื่องนี้มากนัก เคล็ดลับสุดท้ายในการเลือกคาสิโนออนไลน์เมื่อเลือกสถานที่เล่นให้พิจารณาพื้นฐานทั้งหมดเสมอ คุณต้องการให้คาสิโนนำเสนอเกมโปรดของคุณก่อนอื่นเพราะคุณไม่ต้องการเสียเงินไปกับการเล่นเกมที่คุณไม่ชอบ ประการที่สองตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขายอมรับวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะสามารถเข้าถึงเงินในบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดายและใช้ความพยายามน้อยลงและจ่ายน้อยลง (หรือชำระเต็มจำนวน) คุณจะพบว่าคาสิโนในออสเตรเลียหลายแห่งยอมรับตัวเลือกมากมายตั้งแต่บัตรเครดิตบัตรเดบิตการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และธนาคารไปจนถึงสกุลเงินดิจิทัล สุดท้ายนี้อย่าลืมตรวจสอบโบนัสและโปรโมชั่นที่พวกเขาได้รับและตรวจสอบโบนัสต้อนรับ คุณต้องการเล่นในเพจที่เปิดโอกาสให้คุณซื่อสัตย์และให้เงินพิเศษทั้งหมดที่คุณได้ใช้ไป ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าคุณต้องการฟรีสปินการคืนเงินหรือโบนัสตรง สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณสามารถค้นหาตัวเลือกทั้งหมดนี้ได้ระหว่างการพนันออนไลน์ของออสเตรเลียและห้องรับประทานอาหาร สนุกกับการเล่นคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในออสเตรเลียด้วยเหตุนี้จึงถึงเวลาเลือกคาสิโนที่คุณชื่นชอบในออสเตรเลียและเริ่มมวยปล้ำ ไม่ว่าคุณจะเตรียมคุกกี้หรืออยากลองเล่นเกมบนโต๊ะก็ไม่จำเป็นต้องทำ หาที่ปรึกษาที่พูดคุยกับคุณและตอบสนองความต้องการของคุณ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แน่ใจว่าเวลาที่คุณใช้ในการพนันออนไลน์นั้นสนุกและโบนัสและโปรโมชั่นที่ดียังช่วยให้คุณชนะแม้ว่าคุณจะทำได้ไม่ดีก็ตาม!

คาสิโน ออนไลน์888
ทางเข้า คาสิโน
คาสิโน 1688
คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต

What Makes Online Poker More Popular Than Other Casino Games

Launch day for Michigan online gambling is here
February 12, 2021 0 Comments


Poker has been one of the most popular card games for a long time. Even before the internet, many people have had a chance to play one variation or another at home with friends and family and fall in love with the game. At the turn of the century, online poker has experienced a huge boost in popularity, largely driven by Chris Moneymaker’s 2003 WSOP win. In the years to follow, Texas Hold’em has become more popular than any other casino game you can think of. Millions of people all over the world wanted to learn the game, many of them with no previous gambling experience or affinities. This article will try to answer why poker became so popular so quickly, and why it’s more appealing than other games found in a casino. Easy to Learn & Fun to Play The number one reason why Hold’em was picked up so quickly by people worldwide is its seeming simplicity. Hold’em rules are easy to learn, and it won’t take you more than a few minutes to figure out how to play. In many ways, poker is a very beginner-friendly game. Of course, more experienced players know that there is much more to this game than meets the eye, but this knowledge comes later. To start with, you can learn the rules and jump straight into the action. Of course, this is true for many other casino games like roulette or blackjack, but the difference is, these aren’t as fun or as sociable. Playing a poker tournament or a cash game in a casino or at home with friends can be super-entertaining and exciting, even if the stakes are small. The challenge of outplaying and outsmarting your opponents is often enough of a motivation. It’s a Fine Mix of Luck & Skill Another reason why poker is more popular than other casino games is the fine balance of skill and luck present in this game. With almost all casino games, there is no real suspense – the house always wins in the long run. In poker, you’re playing against other people, and it’s you against them. The house only takes a small percentage of every pot, known as the rake, and the game isn’t “rigged.” No one has the inherent advantage. Of course, more experienced players who study the game will win more in the long run, but everyone has the same starting position. Low Barrier to Entry If you take $20 and take it to casino tables, the odds are, it won’t last you very long. The minimum bet at a blackjack table is often $2 or $5, so unless you get very lucky, you’ll be out before you even start to have fun. With online poker, you can take that same $20 and really make it work for you. With tournaments starting as low as $0.10 and cash tables featuring blinds of $0.01/$0.02, $20 or $30 can be quite meaningful, especially if you have the discipline to stick to good bankroll management. If even this is too rich for your blood, there are dozens of freeroll tournaments running every day, offering you a chance to play poker, have fun, and win some real cash without risking a single cent. A Significant Competitive Element Poker is one of the few games you’ll find in a casino that is heavily dependent on the player’s skill. With slots, another popular casino game, the player can find a bit of an advantage with daily free spins no deposit offers, and some other bonuses, but they can’t influence or control the outcome of the game in any way. However, good poker strategies can almost guarantee a win. Since skills and knowledge play such an important role, the game is very competitive. Being a winning poker player means something. It means you’re actually better than most other players you cross paths with. This doesn’t exist with casino games. There are no blackjack leaderboards or all-time money lists and for a good reason. There are no winners at blackjack, especially these days when card counting, the only strategy that can turn the tables on a casino, has been all but eradicated. The Glitz & Glamour of Live Poker Televise poker has certainly contributed to the game’s popularity. Watching players go head to head for huge tournament prizes or fighting it out for six and even seven-figure pots often feels like magic happening before your eyes. When you see a player lift up the trophy and there is a pile of money right in front of him, there is always that feeling that it could be you in his place. There is no TV coverage of other casino games because they’re simply not competitive or fun to watch. Sure, someone can catch a lucky streak on roulette, but everyone knows it’s just a matter of time before that money ends up back in the casino’s coffers. A Shot at Winning Life-changing Money There is no other casino game (or a game in general) that makes it possible for a random stranger to sit down, play for a few hours (or a few days), and walk away with life-changing money without putting their entire life work or savings on the line. It is only in poker that you can enter a tournament for a few thousand, or qualify for that same tournament for just a few hundred bucks, and then walk away with a truly life-changing amount of money. Chris Moneymaker did it first, and many followed in his footsteps, keeping the poker dream alive. It’s a far-fetched dream, to be sure, but you won’t get to experience it playing any other casino games. With all this being said, there is nothing wrong with blowing off some steam at the tables as long as you’re smart about it. If you’re a fan of poker, a casino game that might be to your liking is Ultimate Texas Hold’em.

คาสิโน ออนไลน์888
ทางเข้า คาสิโน
คาสิโน 1688
คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต

How to Play Flopped QUADS (And Other Ultra Strong Hands)

Launch day for Michigan online gambling is here
February 11, 2021 0 Comments


The flop comes…
and you SMASH it — you’ve got the mothereffin’ nuts!
Flopping hands like quads and boats doesn’t happen particularly often. But when it does, you should try to make the most of it by extracting as much money as possible.
This article will help you do that.
Let’s dive in straight away.
Note: Want to quickly become a winner at the lucrative game of Pot Limit Omaha? Get the brand new PLO Launch Pad course before Friday at midnight to take advantage of the special first week only offer. Learn more now!

Why All Super Strong Hands Are NOT Created Equally
The challenging part of playing flopped full houses or quads is, generally speaking, the fact that they block many of the hands with which your opponent can continue.
For example, consider how tough it is for your opponent to have a decent hand himself you have AA and the flop is AA5:

All of the Aces are accounted for, so he can’t have trip aces.
Most of your opponents won’t play many 5x hands in most situations.

But your strong hands won’t always block your opponent’s continue range to this degree.
There’s a big difference between a hand like AA on AA5 and 55 on the same flop. Can you spot it? I’ll give you a moment…AA blocks a whole lot of the opponent’s calling range while 55 only blocks a minuscule part of it.
What should this mean for your strategy?
Regardless of whether you are in position or out of position, you should lean towards playing the 55 on AA5 more aggressively than AA. This is best done by either betting/raising more frequently or by using larger sizes when betting/raising.
Note: Learn step-by-step how to become the best player at the table when you join the Upswing Lab training course. Elite pros have been adding new content every week for the past four years, and you get all of it when you join. Learn more now!

Board Texture Factors That Influence Fast-Playing vs Slow-Playing
Here are 3 factors to look out for, each of which make fast-playing more attractive:
1. The flop cards are connected
Examples: Q♠ 9♠ 9♦ or 8♣ 8♠ 7♥.
When there are 4 gaps or fewer in between the top and middle card, you should be a bit more likely to fast-play. These board types allow your opponent to hold more straight drawing hands, from which you can extract value.
On the other side of the coin: When there are big gaps between the top and middle card, you should be a bit more likely to slow-play.
2. The flop has a flush draw
Examples: J♥ 8♦ J♥ or K♠ 5♠ 5♣.
Players rarely surrender with a flush draw on the flop (for good reason), so you should be a bit more likely to fast-play when the board has a potential flush draw.
On the other side of the coin: When the board doesn’t have a flush draw, you should be a bit more likely to slow-play.
3. You are not blocking a major part of your opponent’s defending range
Examples: You have 2♠ 2♣ on J♠ J♣ 2♦ or 5♥ 5♣ on A♠ 5♦ 5♠.
When you don’t block huge portions of the range with which your opponent will continue versus a bet/raise, you should be quite a bit more likely to fast-play.
On the other side of the coin: When you absolute crush the board — QQ on QQ5, for example — you should be quite a bit more likely to slow-play.
Playing In Position vs Out of Position: Strategic Differences
In Position
When playing in position against your opponent with deep stacks behind, you should heavily lean towards taking the aggressive option. You’re incentivized to build the pot right away — tricky check backs will usually cost you money in the long run.
When stacks behind are somewhat shallow, however, you should seriously consider the passive option. For example, when you play a 4-bet pot, the stack-to-pot ratio will usually be very small and thus you will be able to get all-in by the river whether you bet the flop or not. If you heavily block your opponent’s continuing range (such as KK on K44), a check back makes a lot of sense.
Out of Position
When playing out of position as the preflop raiser in a single raised pot, you should lean towards playing more defensively unless the board heavily favors your range.
You should go for a check-raise or a check-call depending on how much of your opponent’s continuing range you are blocking. The more of his defending range you block, the more passive you should play.
When out of position as the preflop caller, you should almost always go for the aggressive option and check-raise. You do not have the privilege of being the last to act on any street, so you want to make sure you start building the pot right away.
Playing Your Super Strong Hand Multiway
If you are out of position against any of your opponents, regardless of whether you’re the preflop raiser or the preflop caller, you should start off with a check.
As I’ve covered in previous articles, multiway pots play vastly different than heads-up pots. You need to play more defensively when facing off against multiple opponents who may hold very strong hands. (Even when you have a super-strong hand yourself, you need to think about how your overall range wants to play, not only your specific holding.)
If you are in position against all of your opponents, it’s best to start betting to build the pot right away (unless you “block everything” — just like in the AA on AA5 scenario).
Wrapping Up
There you go, a strong blueprint for playing your super hands on the flop. These are some of the most fun hands to play and now you know how to win more money with them over the long run.
If you enjoyed this article or if you have any questions or feedback please let me know in the comment section down below!
Here’s what I recommending reading next: How to Play Pocket Tens in Cash Games.
Till’ next time, good luck, grinders!
Note: Ready to join 6,000+ players currently upgrading their No Limit Hold’em skills? Crush your competition with the expert strategies you will learn inside the Upswing Lab training course. Learn more now!

คาสิโน ออนไลน์888
ทางเข้า คาสิโน
คาสิโน 1688
คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต

Popular Games Among Poker Players – Which Is Your Favorite?

ผู้ชนะการประชุมสุดยอด WSOP ประจำปี 2018
February 11, 2021 0 Comments


According to statistics, there are over 60 million poker players in the U.S. alone and at least 100 million around the world. Nowadays, with the accessibility factor of virtual platforms that allow fans to take their gameplay off the felt and onto the keyboard, more and more users are joining the online ranks each day, making Texas Hold’em increasingly popular. However, even the globe’s richest and most talented players don’t spend all their time playing and studying poker. There are a few other activities that many poker players have been known to love as much as a round of poker. Let’s take a look at the top 5 favorite non-poker activities of famous and amateur players alike. Baccarat Although poker and baccarat are obviously different pursuits in terms of applying strategy to gameplay, many fans of poker have been known to enjoy a few hands of the thrilling card game. Professional poker players who spend a lot of mental energy on the strategic game are able to relax and take a load off with a different type of activity that requires much less focus and concentration. Tech-savvy poker players who often enjoy playing in the digital realm on some of the best online casino options available can easily access various baccarat games as well. Of course, baccarat isn’t much of a skill game, and you won’t get the upper hand on the house (unless you’re Phil Ivey, that is), but the odds in baccarat aren’t that bad, especially when you bet on the banker. Chess The presence of chess in pop culture reached new heights recently with the release of the Netflix sensation, The Queen’s Gambit, and since then, it seems that everyone wants to get their hands on a chessboard. However, for poker players, chess has always been a classic favorite. Both games require players to practice intense focus and concentration skills as well as utilize personal strategies to outwit their opponents. Although chess is played against only one opponent, the best players must also develop elite decision-making skills and exert a significant amount of mental energy. This is because people who engage in chess games can only come out on top if they practice the art of prediction. The ability to think forward and guess their opponent’s next move is vital. The bottom line is: strategic thinking is common to poker and chess and could be the reason why so many love to play both. After all, it could even help a poker player’s performance to sharpen their mind with another type of strategic game like chess in their free time. One of the famous players to recently take up chess is Daniel Negreanu. DNegs is a total beginner in the game but seems very keen on developing his skills. Backgammon Backgammon is another non-poker activity that many players have been known to play when they aren’t at the virtual or physical poker table. This game is one with ancient historical roots, dating back all the way to Mesopotamian times. This 5,000-years old board game can be similar to poker in terms of skill, as the most talented player will always come out ahead at the end of any given matchup. The overall goal of backgammon isn’t so complex to understand. However, players must figure out a strategy that works best for them as the game involves lots of deep strategies. In contrast to poker, backgammon makes use of a die, also adding a layer of luck, which is an essential part of poker, too. Compared to chess, backgammon has some commonalities, such as featuring just two players and using a board and pieces to mark the moves. Backgammon could be placed somewhere between chess and baccarat on this list. Poker players enjoy it because it’s not as intense as the game they’re used to playing but is still an entertaining and competitive option. The most famous player who’s also a huge backgammon fan is, of course, Gus Hansen. The Great Dane is actually one of the top baccarat players in the world, and he’s made a fair bit of money from the game. Bridge Bridge is by far the most complicated card game in existence. Played by four players, two against two, bridge requires extensive studying and a lot of effort away from the tables. The game isn’t as popular a choice among poker players as the rest on this list, and for a good reason. To be able to even play a proper game of bridge, you’ll have to do some serious learning and memorize a lot of information. Bridge games are quite intense, so it’s not something you’d want to do if you’re looking for a fun activity to reset your brain. On the other hand, like chess, bridge is quite challenging and helps keep your mind sharp, which is why some poker players enjoy it. Gin Gin, or gin rummy, is a very popular card game that is also enjoyed by many poker players. It probably owes some of its popularity in the poker circles to the fact it was played by Stu Ungar, one of the game’s most iconic characters. Although the luck factor is quite significant in gin, it is also a game of skill. A good gin player will always come out on top, and Ungar is one of the best examples of this. He used to be so good that he could no longer find an opponent willing to play him. It was the lack of willing gin opponents that led Stu to take up poker. The goal of the game is to get rid of all the cards in your hand by creating groups of the same rank or consecutive runs of the same suit. An observant player will gain an edge by paying attention to what cards his opponent discards and tailoring their strategy accordingly. Of course, some players like to keep it simple and prefer to stick to classic casino games such as blackjack.

คาสิโน ออนไลน์888
ทางเข้า คาสิโน
คาสิโน 1688
คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต

การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล

Hangover Festa 2020 วันที่ 2
February 10, 2021 0 Comments


เมื่อคุณนั่งลงเพื่อเล่น Texas Hold’em คุณคาดว่าจะชนะ แต่คุณก็คาดว่าจะแพ้เช่นกัน โลกของโป๊กเกอร์ได้เห็นการแสดงที่ประสบความสำเร็จมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเพื่อให้คนหนึ่งชนะรางวัลใหญ่อีกคนมักจะต้องสูญเสียใหญ่ ในบทความนี้เราจะพูดถึงความสูญเสียครั้งใหญ่บางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกของพวกเขา เกมที่น่าสนใจเกมเหล่านี้เล่นและสนุกสนานโดยเพื่อน ๆ ที่นั่งอยู่รอบโต๊ะในครัวพร้อมกับลูกกลิ้งนับแสนในมือ อย่างไรก็ตามเกมที่มีราคาสูงเป็นสิ่งดึงดูดใจพวกเขาเป็นพิเศษ สำหรับผู้เล่นบางคนเกมนี้คือการชนะเงินให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามสำหรับบางคนพวกเขารับความเครียดและอะดรีนาลีนที่มาพร้อมกับการเล่นในราคาดังกล่าว ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้ชมเกมที่บ้าคลั่งในประเภทเดียวกัน ในอดีตปาฏิหาริย์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างลับๆที่คาสิโนหรือในสถานที่ที่เงียบสงบที่สุด ผู้เล่นวันนี้ไม่ต้องกังวลกับการเก็บของลง พวกเขามักจะหิวกระหายเกมและพาพวกเขาไปทุกที่ที่สามารถพบได้ เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้มาพร้อมกับคำเตือนเดียว หากคุณมีวันที่ไม่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้ยินคนส่วนใหญ่จะรู้ ความหายนะของโป๊กเกอร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เรามักจะได้ยินถึงความสำเร็จครั้งใหญ่เมื่อมันเกิดขึ้น สิ่งที่เราไม่ได้ยินมากนักคือการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ไปเป็นประจำ กล่าวได้ว่าการหยุดชะงักครั้งใหญ่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้เล่นที่ต้องการได้รับความเคารพและท้าทายความดีมักจะเอาเงินไปฝากธนาคารจนถึงขีด จำกัด ในบางครั้งสิ่งนี้ทำให้พวกเขาเป็นฮีโร่ที่ทุกคนยอมรับและมองดู บางครั้งสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไป ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงของ Brian Townsend เป็นเวลานานมาแล้ว แต่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของ Brian Townsend ในปี 2010 นั้นคุ้มค่าที่จะกล่าวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เวลานานมาก Townsend เริ่มต้นในปี 2010 อย่างสูงโดยได้รับรางวัลเกือบ 2.5 ล้านดอลลาร์จาก Full Tilt เมื่อปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อความแตกต่างตัดสินใจที่จะแสดงหัวที่ไม่ดีของเขาดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่โปรสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2010 เขาสูญเสียผลกำไรทั้งหมดจากปีที่แล้วและเดือนกุมภาพันธ์กลายเป็นเดือนที่โหดร้ายที่สุดที่ทำให้เขาเสียเงิน 1.3 ล้านเหรียญ สิ่งต่างๆยังคงแย่ลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและในที่สุดพระแห่ง ‘sbrugby’ ของเขาก็หายไป ทาวน์เซนด์ยังไม่ยอมแพ้โป๊กเกอร์ แต่เขาไม่ได้กลับไปที่ที่เขาเคยอยู่เมื่อสองสามปีก่อน การเพิ่มขึ้นและลดลงของ Viktor ‘Isildur1’ Blom เกือบทุกคนในโลกของโป๊กเกอร์รู้จักเรื่องราวของ Viktor ‘Isildur1’ Blom เขาสร้างทีมจากระยะไกลด้วยความประหลาดใจโดยจับคู่ต่อสู้ที่สามารถให้อะไรกับเขาได้ และในขณะนั้นบลอม (ซึ่งไม่รู้จักกันในเวลานั้น) กำลังระงับเกม พฤติกรรมแปลก ๆ ของเขาและการขาดความกลัวไปได้ดีสำหรับเขา แต่ตำนานทั้งหมดได้หายไปและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Viktor หลังจากได้รับรางวัลประมาณ 7,000,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ การลดลงก็เริ่มขึ้น เขาคืนพวกเขาทั้งหมด (แล้วบางส่วน) ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปชั่วขณะ การสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจาก Townsend ที่เข้าร่วมผู้เล่นคนอื่น ๆ เพื่อทำลายเกม Blom และหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการกับวิกฤตสวีเดน ไม่เหมือนคนอื่น ๆ ทั้งหมด ‘Isildur1’ ไม่ยอมแพ้ เขาสร้างแบ๊งค์ของเขาขึ้นมาใหม่และเขาก็กลับไปเล่นบนต้นไม้โดยไม่เสียเวลา เขาไม่สามารถทำซ้ำการวิ่งครั้งแรกของเขาได้ แต่ท้ายที่สุดและถึงแม้เขาจะวิ่งเสร็จอย่างน่าอายเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในตำนานออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Notaima – หนึ่งในนามแฝง Laliberte? ผู้เล่นที่รู้จักกันในชื่อ ‘Notaima’ เป็นหนึ่งในผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Full Tilt Poker โดยเสียเงินมากกว่า 7,000,000 ดอลลาร์ในการเล่นเพียงไม่กี่เดือนในปี 2550 ตามกฎหมายผู้ที่รู้จักชื่อเล่นนี้ไม่เป็นที่รู้จัก น่าแปลกที่เชื่อกันว่าเขาคือ Guy Laliberte นักธุรกิจที่ร่ำรวยซึ่งมีบทบาทมากในกลุ่มนักยิมนาสติกโดยไม่ค่อยมีใครแสดงให้เห็น เชื่อกันว่า Laliberte สูญเสียการเล่นเกมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆไปมากกว่า 30,000,000 เหรียญสหรัฐ ประสบการณ์ของเขาทำให้ Guy เลิกใช้อินเทอร์เน็ต แต่เขายังคงมีส่วนร่วมในเกมและเป็น WSOP Big One คนแรกที่เปิดตัวกิจกรรม 1,000,000 เหรียญแรก การสูญเสีย Gus Hansen Records ที่ Online Arena แม้ว่าเขาจะมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขัน Gus Hansen ก็เป็นหนึ่งในผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมออนไลน์ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองหาผู้เล่น เกรทเดนไม่สามารถทำลายเกมนี้ได้ด้วยเหตุผลบางประการ แต่เขาต้องใช้เวลาสักพัก (เลิกเล่น) ในการลอง ภายในปี 2014 เขาขาดทุนจาก Full Tilt Poker ถึง 20 ล้านเหรียญซึ่งส่งผลให้เขามีกราฟที่แย่ที่สุดและเม็ดยาที่ยากจะตี Dane ในที่สุดเขาก็โยนผ้าขนหนูบนอินเทอร์เน็ตและจ้องไปที่เกมสดและเล่นยาจกชั้นยอดและทำได้ดีมาก Patrik Antonius เสนอโป๊กเกอร์ออนไลน์หลังจากสูญเสีย $ 1,000,000 Patrik Antonius เป็นอีกชื่อหนึ่งที่คุณอาจรู้จักหากคุณใช้ชีวิตด้วยราคาที่สูง เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รู้จักกันดีและประสบความสำเร็จมากที่สุด อย่างไรก็ตามเขาตัดสินใจที่จะเผยแพร่ทางออนไลน์เป็นหลักหลังจากสูญเสียหนึ่งล้านไป การเสียเงิน 1,000,000 ดอลลาร์อาจดูเหมือนเป็นเงินจำนวนมาก แต่มันไม่ดีเลยสำหรับเกมที่ Patrik คุ้นเคย ความคิดของเขาไม่ได้คำนึงถึงจำนวนผู้แพ้ แต่ฟินน์ตระหนักว่าโปรแกรมออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อมีการเปิดตัวซอฟต์แวร์ทุกประเภทและเป็นเกมที่แตกต่างออกไป เขาอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนรู้วิธีใช้ตัวติดตามและก้าวต่อไป แต่เขาตัดสินใจว่าจะเป็นการดีที่สุดที่จะละทิ้งสิ่งที่เขาได้ยินจากคนอื่นและมองไปที่พลังของเขาในเกมถ่ายทอดสดกับคุณและคุณ ศัตรูกำลังเฝ้าดูคุณอยู่บนโต๊ะ เคล็ดลับในการเล่นโป๊กเกอร์และหลีกเลี่ยงการสูญเสียมหากาพย์สิ่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้คือแม้แต่ผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกก็จะไม่หลงทาง มีโอกาสที่จะเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์และทุกคนสามารถทำสิ่งที่ไม่ดีได้ อย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่คุณทำได้ (และควร) และหลีกเลี่ยงการทำเช่นนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ เลือกเกมประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วทำตาม การมีความเชี่ยวชาญในเกมเดียวจะดีกว่าการลองเล่นหลาย ๆ เกม ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับประสบการณ์ หากต้องการไปที่นั่นให้พิจารณาเริ่มเกมฟรีด้วยฟรีโรลก่อน คุณจะได้รับประสบการณ์โดยไม่ต้องเสี่ยง เป็นเรื่องง่ายที่จะตกหลุมพรางของการใช้งานมากเกินไปหากคุณไม่มีงบประมาณ มีการจัดการด้านการธนาคารที่ดีเสมอ อย่าไล่ตามสิ่งที่คุณสูญเสียไป ช่วงเวลาที่เลวร้ายเกิดขึ้นและส่งผลต่อความสามารถในการเล่นเกมที่ดีที่สุด จากไปและกลับมาพร้อมเป้าหมายใหม่ ที่นั่นคุณมี ตอนนี้คุณได้เห็นการสูญเสียนี้แล้วบางทีเงิน 100 เหรียญที่คุณเสียไปในเกมเหย้าก็ไม่เจ็บ หากคุณมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จและก้าวไปสู่โลกแห่งโป๊กเกอร์นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยคุณเปลี่ยนเกมของคุณ

คาสิโน ออนไลน์888
ทางเข้า คาสิโน
คาสิโน 1688
คาสิโน 1988
คาสิโน ทรูวอลเล็ต